Zespól Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze
.
Jesteś w: Strona główna» Oferta szkoły» Warunki Rekrutacji

Warunki Rekrutacji

WARUNKI REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2  W JELENIEJ GÓRZE

                        Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. Zm.) oraz § 11pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737). Zarządzenia Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r., a także zgodnie ze szkolnymi regulaminami rekrutacyjnymi i na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły:

 

  W roku szkolnym 2022/2023 nie obowiązują progi punktowe

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.

 W przypadku dużej ilości kandydatów na poszczególne kierunki punktowane będą przedmioty (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej):

 

· JĘZYK POLSKI

· MATEMATYKA

· CHEMIA

· BIOLOGIA

· INFORMATYKA

- PLASTYKA

 

 18 punktów - ocena: celujący

 17 punktów - ocena: bardzo dobry

 14 punktów - ocena: dobry

 8 punkty - ocena: dostateczny

 2 punktów - ocena: dopuszczający

 

 Kryteria ex-aequo:

1.Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów zgodnie z Art. 134 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata ,niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

 

 1.       Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. –do godz. 15.00

- Złożenie wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

• opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną , w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi

• 2 fotografie do legitymacji

• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być składane w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

2. Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. – do godz. 15.00

- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. – do godz. 15.00

 – Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

4. do 13 lipca 2022r.

-Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 5. do 20 lipca 2022r.

- Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

6. 21 lipca 2022 r.

– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

7. od 16 maja 2022r. do 25 lipca 2022

– Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

8. od 22 lipca 2022r. do 29 lipca 2022r.

 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

9. 1 sierpnia 2022r. – do godz. 14.00

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

10. 1 sierpnia 2022r.

- Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

11. Do 2 sierpnia 2022r.

 - Opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

12. Do 4 sierpnia 2022r.

– Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 13. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

14. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

15. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 - Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Warunkiem przyjęcia kandydata do Szkoły Branżowej I Stopnia jest wskazanie pracodawcy, u którego uczeń będzie odbywał praktyczną naukę zawodu.