Zespól Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze
.

Aktualności

Page 1 of 14  > >>

maj 17, 2022

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA : LETNIA – CZERWIEC 2022 r.

maj 16, 2022

Ważne terminy podczas Rekrutacji do Szkół ponadpodstawowych W roku szkolnym 2022/2023

maj 3, 2022

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

Najnowsze wiadomości

sie 30, 2020

WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE


WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH NR 2 W JELENIEJ GÓRZE

Category: General
Posted by: Daniel Pawlowicz


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo)

Zarządzenie Dyrektora obejmuje:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących    infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

4.W miarę możliwości ograniczam przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

5. Rodzice, opiekunowie, pracodawcy lub inne osoby przybywające do szkoły wchodzą na teren szkoły tylko po  uprzednim uzgodnieniu i za zgodą dyrektora placówki. Mają obowiązek wpisać swoje imię i nazwisko oraz cel wizyty do rejestru (znajdującym się na portierni) osób wchodzących do budynku.

6. Wychowawcy mają obowiązek zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, dziennik elektroniczny, i inne).

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel uczeń zostanie umieszczony w izolatce i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

8. MEN i GIS rekomenduje zachowanie bezpiecznej odległości w częściach wspólnych szkoły.

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu, po powrocie z przerwy i po skorzystaniu z toalety należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Uczniowie i wszyscy  pracownicy szkoły mają obowiązek noszenia maseczek podczas przerw przebywając w częściach wspólnych szkoły, tj; na korytarzach, w auli, w sekretariacie i innych pomieszczeniach administracyjnych, w toaletach.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

12. Uczeń jest zobowiązany do posiadania  własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Po każdej lekcji nauczyciel wraz z dyżurnym uczniem powinien przetrzeć stoliki środkiem dezynfekującym. 

15. Prace pisemne uczniów  nauczyciel sprawdza po co najmniej 24 godzinnej kwarantannie.

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.

17. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych obowiązują zasady wskazane przez nauczycieli wf, w szczególności tych, w których nie można zachować dystansu i należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

18. Podczas zajęć w pracowniach fryzjerskiej, ekonomicznych, gastronomicznych, kuchni obowiązują zasady opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

19. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. 

20. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej wskazują nauczyciele tam pracujący. 

21. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

22. Zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucić do pojemników oznaczonych napisem „Inne”.

23. Obowiązuje kategoryczny zakaz wychodzenia w czasie przerw międzylekcyjnych do okolicznych sklepów i przynoszenia zakupionych tam produktów na teren szkoły.

24. Po skończonych zajęciach uczniowie zobowiązani są opuścić budynek szkoły.

25. Do szkoły wchodzimy głównym wejściem od ul. 1 Maja, wychodzimy bocznym od ul. Ks. Dominika Kostala.


Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły podczas planowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z udokumentowanymi istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4. Po zaobserwowaniu u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, pracownik zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Pracownik ten powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

7. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników będą monitorowane i potwierdzane wpisem w karcie monitoringu.

 

Bezpieczny_powrot_do_szkoly

Galeria